Начало > Без категория > Политика за поверителност

Политика за поверителност

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ)

НА „ДЕМИР ЕООД

1. Какво са лични данни?

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (по-долу ОРЗД), личните данни се определят като:

Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице”.

2. Защо „ДЕМИР ЕООД” събира и съхранява лични данни?

2.1. За да можете да пазарувате от нас и за да можем да Ви доставим закупените стоки, както и да предоставим гаранционно обслужване, е необходимо да съберем лични данни за физическа идентичност. Това са: Име, презиме, фамилия, ЕГН (в случай на издаване на фактура на физическо лице или покупка на кредит), адрес,  адрес за получаване на доставка, е-mail адрес и телефонен номер.

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

2.2. „ДЕМИР ЕООД” не събира и не обработва специални категории лични данни*.

*Сепциални категории лични данни съгласно чл. 9, пар.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) са данни разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, здравословно състояние, данни относно сексуалния  живот или сексуалната ориентация.

2.3.ДЕМИР ЕООД ” не събира и не обработва лични данни за цели на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, освен с изрично съгласие на субекта.

В случай, че „ДЕМИР ЕООД” пристъпи към събиране и обработване на лични данни за цели на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, „ДЕМИР ЕООД” ще поиска от вас допълнително съгласие.

3. Как използвате моите лични данни?

В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни:

Личните данни събрани от клиенти ще бъдат обработвани единствено и само за цели свързани с отношенията по конкретното правоотношение за което са събрани (например: покупка на стоки, получаване на услуги или получаване на гаранционно обслужване). Ако е приложимо и е налице законово основание, данните ще бъдат използвани във връзка с данъчно облагане.

4. Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

ДЕМИР ЕООД” няма да продава/препраща и/или споделя вашите данни на трети страни, нито ще ги предава с цел да придобием някаква облага.

ДЕМИР ЕООД” може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас, но само и единствено за изпълнение на целите, за които са ни предоставени данните. Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване  в съответствие процедурите изградени от „ДЕМИР ЕООД”.

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

5. Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

ДЕМИР ЕООД” ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп. Данни те Ви се съхраняват на сървър снабден със системи за сигурност на съхраняваните данни и достъпа.

6. Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

ДЕМИР ЕООД” по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

ДЕМИР ЕООД” събира и обработва лични данни за физическа идентичност. Това са данни са име, презиме, фамилия, адрес, адрес за получаване на доставка, е-mail адрес и телефонен номер. В случаите на издаване на фактура на физическо лице и/или покупка на кредит се събира и обработва ЕГН. Данните предоставени при покупка на кредит се изпращат до избраната от клиента кредитна институция.

• В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

• Данни за контакт с „ДЕМИР ЕООД” (като организация, която събира и обработва лични данни);

• Целите на обработването;

• Правното основание за обработката;

• Съответните категории лични данни, които се обработват;

• Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити (ако има такива);

• Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС (ако има такива);

• Ако обработката се основава на законните интереси на „ДЕМИР ЕООД” или на трета страна, информация за тези интереси.

• Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;

• Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;

• Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;

• Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;

• Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.

• Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас (ДЕМИР ЕООД” събира данни единствено от субекта на данните).

• Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка (ДЕМИР ЕООД” не прилага автоматизирано вземане на решения).

7. Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите тук (връзка към Образец на Форма за искане от субект на данните) или да отправите искане на посочените контактни данни на „ДЕМИР ЕООД

За да удостоверите вашата самоличност е необходимо: Да предостави име, презиме, фамилия, ЕГН, е-mail адрес и телефонен номер.

8. Вашите права като субект на личните данни са следните:

8.1. Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие субект на данните и имате следните права:

• имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „ДЕМИР ЕООД”  и право на достъп по всяко време до личните си данни;

• имате право да поискате от „ДЕМИР ЕООД” личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

• имате право да поискате от „ДЕМИР ЕООД”  да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

• имате право да поискате от „ДЕМИР ЕООД ” личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

o когато сте оттеглил своето съгласие;

o когато сте възразил срещу обработването,

o когато обработването е незаконосъобразно;

o когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

o когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

• имате право да поискате от „ДЕМИР ЕООД”, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

• имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до „ДЕМИР ЕООД”;

• имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

• имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране (ДЕМИР ЕООД” не прилага такава обработка);

• имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране (ДЕМИР ЕООД” не прилага такава обработка);

• при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново умедочление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

8.2. Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

8.3. Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез „ДЕМИР ЕООД”, можете да го направите на посочените данни за контакт на „ДЕМИР ЕООД”.

8.5. Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

o при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

o за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,

o при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени;

o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

8.6. Правата може да реализирате чрез:

Форма за искане от субект на данните (линк);

Форма за оттегляне на съгласие (линк);

Да отправите искане на посочените контактни данни на „ДЕМИР ЕООД”

9. „ДЕМИР ЕООД” използва „бисквитки” (cookies).

Какво са Бисквитките?

HTTP бисквитката (буквален превод от английски HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка“, е пакет информация, под формата на съвсем малък на размер файл,  изпратен от уеб сървър към Вашия Интернет браузър, а след това връщани от браузъра всеки път, когато той получи достъп до същия този сървър. Повече информация за използваните бисквитки прочетете тук (връзка към Общи условия).

Secure Socket Layer или SSL е специален интернет протокол, който създава криптиран канал за комуникация между уеб сървъра и браузъра. Той предпазва преноса на данни в интернет от недоброжелателна намеса.

11. Данни за контакт с „ДЕМИР ЕООД”:

11.1. Адрес:

Държава: Р България

Адрес: гр. Пловдив, ул. Лазо Войвода №10

11.2.Телефон: 032 674 043

11.3. Ел. поща:

11.4. Интернет страница: https://demir.bg

Categories: Без категория Tags: